aplikacje dedykowane, MES

System MES dla drukarni i poligrafii

mes drukarnia poligrafia

Firmy z różnych branż coraz częściej wykorzystują technologię do optymalizacji swoich działań. Branża drukarska i poligraficzna nie są wyjątkiem – zastosowanie systemów MES może być strzałem w dziesiątkę. W naszym wpisie tłumaczymy, co to jest MES dla drukarni i poligrafii, a także dlaczego jego wdrożenie może zwiększyć wydajność i rentowność.

 

Nasz artykuł przybliży Ci następujące tematy:

 

Czym jest MES dla drukarni i poligrafii

System MES (ang. Manufacturing Execution System) to oprogramowanie zapewniające łatwe zarządzanie produkcją na bieżąco oraz długofalową optymalizację produkcji. Program MES może być dopasowany do specyfiki działalności konkretnych branż, co pozwala kompleksowo zarządzać procesami, bez konieczności dostosowywania ich do sposobu działania systemu.

W kontekście branży poligraficznej, system MES służy do integracji wszystkich procesów drukowania: od przyjęcia zamówienia, do dostarczenia produktu końcowego. Usprawniając procesy produkcyjne i zapewniając wgląd w dane w czasie rzeczywistym, MES zapewnia, że prace drukarskie czy introligatorskie są wykonywane wydajnie i zgodnie z określonymi standardami jakości. MES dla drukarni i poligrafii potrafi między innymi dostosować się do sezonowej zmiany priorytetów, konieczności zapewniania możliwie krótkich terminów realizacji czy potrzeby ciągłej optymalizacji kosztu zakupu surowców.

Poznaj system MES, który zoptymalizuje pracę w Twojej firmie produkcyjnej

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą!

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

 

Dlaczego warto używać oprogramowania dla drukarni i poligrafii

Dedykowane oprogramowanie MES dla poligrafii i drukarni jest dopasowane do branży klienta, na przykład planowania produkcji kalendarzy, czy wydrukowania jednego zlecenia na kilku maszynach. Umożliwia ono wygodne tworzenie planu produkcji, realizację produkcji oraz zarządzanie parkiem maszynowym.

Program do zarządzania firmą poligraficzną oraz drukarnią ma wiele zalet, a najważniejsze z nich to:

 • zapewnienie sprawnej komunikacji – odpowiedni program do planowania produkcji nie tylko pomaga w przepływie informacji wewnątrz firmy (np. ułatwia zarządzanie zleceniami), ale także obsługuje zlecenia realizowane w kooperacji z firmą zewnętrzną,
 • automatyzacja zadań – dzięki MES, który korzysta ze sztucznej inteligencji (AI), tworzenie planu produkcji może przebiegać automatycznie, po tym jak system nauczy się zasad tworzenia planów w konkretnym miejscu,
 • obniżenie kosztów – aplikacja MES do zarządzania produkcją daje możliwość poznania rzeczywistych, uszczegółowionych kalkulacji, a następnie świadomego obniżenia kosztów produkcji. Oprogramowanie wskazuje także, jakie są źródła potencjalnych przestojów i konfliktów, co pozwala ich uniknąć i usprawnić produkcję, a w konsekwencji – także zminimalizować przestoje i zmniejszyć nakłady finansowe,
 • przejrzyste rozliczenia – dzięki systemowi MES zintegrowanemu z RCP i programem kadrowo-księgowym, możliwe jest wygodne rozliczanie pracowników w oparciu o realnie przepracowany czas,
 • lepsze planowanie zatowarowania – przy problemach z cenami lub dostępnością surowców, MES ułatwia monitorowanie i planowanie dostaw, a także proces magazynowania. Dzięki danym zgromadzonym w systemie MES zintegrowanym z systemem WMS czy systemem ERP dla drukarni i poligrafii, firma poligraficzna może np. zrezygnować z zakupów w trybie JIT (ang. just in time) i planować dostawy na kilka miesięcy do przodu (np. w razie problemów z dostępnością surowców na rynku), w odniesieniu do liczby zamówień i sposobu ich realizacji,
 • zwiększona wydajność – systemy MES automatyzują część zadań, dzięki czemu wzrasta tempo wykonywania prac, a także minimalizowana jest liczba potencjalnych błędów,
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym – oprogramowanie MES pozwala monitorować proces produkcji w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową reakcję na ewentualne rozbieżności lub takie zarządzanie pracą maszyn, by móc zrealizować nagłe, niespodziewane zlecenia z szybkim czasem realizacji. Kierownicy i menadżerowie w czasie rzeczywistym mogą monitorować postępy w wykonywanych zadaniach i na bieżąco reagować na pojawiające się problemy,
 • kompleksowe zarządzanie procesami – dzięki branżowemu oprogramowaniu MES, zarządzanie procesami w drukarni i poligrafii jest szybsze i prostsze, a także oparte o realne dane.

 

oprogramowanie dla drukarni

 

Jakie zalety ma MES dla drukarni i poligrafii

Program MES do zarządzania drukarnią i poligrafią wspiera różne obszary:

 • zarządzanie parkiem maszynowym – moduł umożliwia definiowanie poszczególnych maszyn zgodnie z grupami ustalonymi w MDM. Do karty maszyny można dodać nazwę, zdjęcie, itd., a także parametry produkcyjne pobierane z MDM. Maszyny z hali produkcyjnej umieszczane są na kalendarzu dostępności maszyn, gdzie wyraźnie widać czasy dostępności i niedostępności (pracownicy działu utrzymania ruchu mogą zgłosić awarię maszyny, jej przyczynę, datę naprawy). Informacje te wykorzystywane są przy tworzeniu planu produkcyjnego.
 • Zarządzanie technologiami – system MES pracuje z wykorzystaniem drzew technologii, tj. wizualizację tworzoną w oparciu o kolejność operacji. Operacje można wygodnie scalać, grupować, rozbijać na subgrupy. Z tego poziomu można wykonać automatyczne planowanie na planie ogólnym oraz podejrzeć historię logowania (kto i kiedy wprowadził jaką zmianę).
 • Zarządzanie kalendarzem zdolności produkcyjnej – nadrzędny wobec kalendarza dostępności maszyn. Planowanie produkcji dzięki temu narzędziu jest łatwiejsze, bo pozwala określić, ile godzin pracy w ramach danej grupy maszyn można zaplanować.
 • Zarządzanie planem ogólnym – system zarządzania produkcją umożliwia szybkie planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, wykorzystując prosty plan produkcji. Po zdefiniowaniu liczby godzin dostępności, dane są przenoszone na ogólny widok planowania produkcji. Po dodaniu operacji na daną grupę widoczny jest procent zajętości (tj. czas trwania operacji procesu produkcyjnego względem zdolności produkcyjnej danej grupy maszyn, na dany dzień), co pozwala na szybką ocenę możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie planem szczegółowym – umożliwia on zarządzanie produkcją w drukarni i poligrafii; usprawnia proces planowania produkcji na konkretnej maszynie, o konkretnej godzinie. Dzięki temu możliwe jest także uszczegółowienie planu pracy i czasu pracy dla poszczególnych pracowników. Dedykowane rozwiązanie IT dla poligrafii i drukarni wspiera także planowanie produkcji z realizacją priorytetów – pozwala na rezerwację maszyn, waliduje zlecenia w czasie rzeczywistym i przyjmuje tylko te, które mają najwyższy priorytet. Dzięki MES harmonogramowanie produkcji zleceń i prawidłowa ocena czasu realizacji są wygodne nawet wtedy, gdy niespodziewanie firma musi zrealizować ważne zlecenia dla kluczowego klienta, z krótkim czasem realizacji.
 • Realizacja produkcji – moduł umożliwia wybór operacji do zrealizowania na danej maszynie, wraz z zalogowaniem się do maszyny, podejrzenia poprzednich i następnych operacji, zgłoszenia awarii maszyny lub problemów z produkcją, a także opcją rejestrowania przerw w pracy i zakończenia pracy. Dostępne są z tego poziomu także: kalendarz danej maszyny, podgląd zlecenia produkcyjnego, lista awarii i problemów produkcyjnych. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola produkcji.
 • Raporty produkcyjne – raporty ułatwiają przeprowadzenie procesów kontroli produkcji oraz późniejszą optymalizację wydajności produkcji, a w efekcie ulepszyć obsługę klienta w drukarni i poligrafii, a także polepszyć usługi drukarni i poligrafii. Program do planowania produkcji może być zintegrowany z zewnętrznym systemem ERP i oprogramowaniem QAM, dzięki czemu dane są pełne i ujednolicone.

 

system mes dla drukarni

 

Z jakich modułów składa się MES dla drukarni i poligrafii

System informatyczny dla poligrafii i drukarni może być podzielone na dwa obszary:

 1. MDM – zarządzanie master data
 2. MES – system MES daje możliwość zarządzania procesami produkcyjnymi, tj. planowaniem, rejestracją realizacji produkcji oraz obsługą master data, które są wykorzystywane w obszarze produkcji.

System zarządzania danymi podstawowymi (MDM) składa się z kilku modułów:

 • moduł słowników – zawiera na przykład: słownik towarów wraz z atrybutami, kodami towarowymi, tłumaczeniami na wiele języków, zdefiniowanymi zamiennikami, wersjonowane receptury, zamówienia zsynchronizowane z zewnętrznych aplikacji, dokumenty logistyczne, etykiety synchronizowane z zewnętrznego systemu, próbki (pobrane do bazy danych w MES i eksportowane do zewnętrznego systemu QAM, tj. Quality Assurance Management),
 • moduł produkcji – zawiera technologie wygenerowane na podstawie receptur synchronizowanych z zewnętrznego systemu. Technologie można również dodać ręcznie do systemu zarządzania danymi podstawowymi. System umożliwia wskazanie, dla jakiego produktu chcemy generować technologię, jaka ma być wyprodukowana ilość, który system MES ma zostać zsynchronizowany, kodu i nazwy technologii, daty od kiedy i do kiedy ma ona obowiązywać. Technologie podzielone są na operacje. Najpierw definiujemy, jakie operacje w ramach danej technologii będą wykonywane, a następnie do każdej operacji definiujemy surowce, jakie półprodukty/produkty zostaną wyprodukowane w danej operacji, czas trwania operacji (jest to element ułatwiający planowanie produkcji oraz rozliczenie realizacji produkcji) oraz jakie zasoby są potrzebne, aby daną operację wykonać (można wskazać maszynę/podobne maszyny lub zasób, co jest walidowane przy planowaniu produkcji).
 • moduł konfiguracji – pozwala określić np., jakie atrybuty jakościowe mają być, synchronizowane do programu do planowania produkcji lub wykorzystywane w QAM, jakie są lokalizacje (do mapowania programów do planowania produkcji), itd.

 

mes dla poligrafii

 

Oprogramowanie MES składa się również z kilku modułów, które obsługują:

 • park maszynowy – ten moduł umożliwia zdefiniowanie maszyn, dodawanie ich zdjęcia, nazwy oraz parametrów produkcyjnych,
 • zbieranie danych o awariach i przestojach maszyn – dla każdej maszyny można dopisać informacje o usterce, a także dacie naprawy, jak i o przyczynie przestoju,
 • kartoteki towarowe,
 • słowniki problemów produkcyjnych,
 • kalendarz dostępności maszyn – dane te wykorzystywane są podczas tworzenia planu produkcyjnego,
 • kalendarz zdolności produkcyjnej,
 • ogólne planowanie produkcji,
 • tworzenie szczegółowego planu produkcji – zgodnie z przyjętą zasadą, np. do 100% możliwości grupy maszyn, z przeciążeniem, z ograniczeniem czasowym, ręczne,
 • tworzenie listy konfliktów – oprogramowanie waliduje plan i informuje o trudnościach, np. o konflikcie sekwencji czy przeciążeniu maszyn,
 • przypisywanie predefiniowanych operacji do unikatowych zleceń,
 • rezerwację grup maszyn,
 • rezerwację materiałową,
 • tworzenie technologii wraz z grupowaniem operacji, scalaniem ich, rozbijaniem na podgrupy, itd.
 • tworzenie etykiet logistycznych, przypisanych do wyrobu gotowego,
 • realizację zleceń w kooperacji z podmiotem zewnętrznym – system umożliwia np. stworzenie dokumentu oraz etykiety dla kuriera podczas wysyłki półproduktów
 • rejestrację działań podczas pracy na maszynie,
 • rejestrację realizacji zleceń
 • tworzenie raportów produkcyjnych.

Umów się na bezpłatny pokaz systemu MES!

Wybierz swój system MES dzięki konsultacji z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

 

Jak przebiega wdrożenie systemu dla drukarni i poligrafii

Efektywne wdrożenie systemu MES skutkuje wsparciem procesu produkcji (specyficznego w branży drukarskiej) oraz szybszym czasem realizacji zleceń produkcyjnych. Implementacja powinna rozpocząć się od analizy sposobu, w jaki firma funkcjonuje obecnie, liczby pracowników, którzy będą korzystać z systemu, a także oczekiwań stawianych przed oprogramowaniem MES.

Kolejnym krokiem jest odzwierciedlenie aktualnego stanu środowiska produkcyjnego w aplikacji lub świadome wprowadzenie modyfikacji tak, by usprawnić konkretny obszar. Do oprogramowania można także zaimportować dane pochodzące np. z arkuszy kalkulacyjnych, na których do tej pory pracowała firma. MES można również zintegrować z zewnętrznymi aplikacjami (np. systemem klasy ERP). Implementacja kończy się kursem dla użytkowników, który w obecnych czasach może z powodzeniem być szkoleniem online.

Poznaj dedykowany system MES, który spełni Twoje oczekiwania!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.